Follow by Email

Saturday, January 16, 2016

PENGURUSAN HARTA PUSAKA
Pengenalan Harta Pusaka
Dalam Islam terdapat suatu kaedah pembahagian harta pusaka yang dinamakan dengan faraid sebagaimana yang diputuskan di dalam Al-Quran. Ia diperoleh daripada seseorang yang meninggal dunia dan meninggalkan waris yang layak menerima harta pusaka mengikut Hukum Syarak setelah diuruskan jenazah si mati, dibayar hutang piutangnya dan dilaksanakan wasiatnya (sekiranya ada).
Ia dibahagikan mengikut kadar yang telah ditetapkan ataupun secara permuafakatan.
Pembahagian tersebut tertakluk kepada sebab dan syarat-syarat tertentu dan tiada yang menghalang ahli waris daripada menerima harta pusaka.
Firman Allah S.W.T. yang bermaksud: "Allah perintahkan kamu (mengenai pembahagian harta pusaka) untuk anak-anak kamu, iaitu bahagian seorang anak lelaki menyamai bahagian dua orang anak perempuan. Tetapi jika anak-anak perempuan itu lebih dari dua, maka bahagian mereka ialah dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh si mati. Dan jika anak perempuan itu seorang sahaja, maka bahagiannya ialah seperdua (separuh) harta itu. Dan bagi ibu bapa (si mati), tiap-tiap seorang dari keduanya: seperenam dari harta yang ditinggalkan oleh si mati, jika si mati mempunyai anak. Tetapi jika si mati tidak mempunyai anak, sedang yang mewarisinya ialah ibu bapanya, maka bahagian ibunya ialah sepertiga. Kalau pula si mati itu mempunyai beberapa orang saudara (adik-beradik), maka bahagian ibunya ialah seperenam. (Pembahagian itu) ialah sesudah diselesaikan wasiat yang telah diwasiatkan oleh si mati dan sesudah dibayar hutangnya. Ibu bapa kamu dan anak-anak kamu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat serta banyak manfaatnya kepada kamu. (Pembahagian harta pusaka dan penentuan bahagian masing-masing seperti yang diterangkan itu ialah) ketetapan dari Allah; sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Bijaksana."
(Surah Al-Nisa: 11)
"Dan bagi kamu (suami) satu perdua dari harta yang ditinggalkan isteri kamu jika mereka tidak mempunyai anak, jika isteri kamu mempunyai anak maka kamu mendapat satu perempat daripada harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat dan sesudah dibayar hutangnya. Dan bagi mereka pula (isteri) memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak, jika mempunyai anak, maka isteri memperoleh satu perlapan daripada harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat dan sesudah dibayar hutangnya. Jika seseorang mati baik lelaki atau perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak tetapi mempunyai seorang saudara lelaki seibu atau saudara perempuan seibu, maka bagi masing-masing ialah satu perenam harta. Tetapi jika saudara seibu itu lebih daripada seorang maka mereka bersekutu dalam sepertiga, sesudah dipenuhi wasiat dibuatnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudarat kepada ahli waris. Allah menetapkan yang sedemikian itu sebagai syariat yang benar dari Allah."
(Surah Al-Nisa': 12)
"Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah, Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (iaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang lelaki mewarisi (seluruh harta saudara perempuan), jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara laki-laki dan perempuan, maka bahagian seorang saudara lelaki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu."
(Surah Al-Nisa': 176)
Walau bagaimanapun hak faraid seseorang boleh gugur apabila ahli waris itu membunuh. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang bermaksud: "Tidak mewarisi orang yang membunuh itu sesuatu".
Dalam beberapa hadis yang lain pula daripada Ibnu ‘Abbas r.a. berkata: Sabda Rasulullah S.A.W. yang bermaksud: "Berikan bahagian warisan yang ditentukan kepada pemiliknya. Adapun sisanya maka bagi pewaris lelaki yang paling dekat nasabnya."
Daripada Ibnu Mas'ud pada menyatakan hukum berkenaan anak perempuan, cucu perempuan daripada anak lelaki dan saudara perempuan (seibu sebapa atau sebapa) "Maka telah menghukumkan Rasulullah S.A.W. bagi anak perempuan 1/2 dan bagi cucu perempuan daripada anak lelaki 1/6 mencukupkan 2/3 dan bakinya bagi saudara perempuan."
(Hadis riwayat Imam Bukhari)
Manakala daripada Ibnu Buraidah daripada bapanya: "Sesungguhnya Rasulullah S.A.W. memberikan kepada nenek 1/6 apabila (si mati) tidak mempunyai ibu."
(Hadis riwayat Abu Daud dan Nasa'ie)
Hak faraid juga boleh gugur dalam keadaan di mana waris si mati berlainan agama sebagaimana hadis daripada Usamah bin Zaid, sesungguhnya Rasulullah S.A.W. bersabda: "Orang Islam tidak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi orang Islam.
Kedudukan Baitulmal dalam Pengurusan Harta Pusaka 
Harta pusaka merupakan salah satu sumber Baitulmal yang telah ditetapkan mengikut hukum faraid di mana Baitulmal merupakan tempat rujukan terakhir sekiranya sesuatu harta pusaka itu tiada pewaris atau terdapat baki harta setelah diberikan kepada waris-waris yang berhak. Ia berdasarkan kitab Raudah al-Talibin karangan Imam An-Nawawi jilid 5, halaman 6-7 bermaksud: "Sekiranya si mati tidak meninggalkan waris fardu, dan tidak meninggalkan waris asabah, maka hendaklah diwarisi oleh dzawil arham. Pada pandangan kami, sesungguhnya pendapat yang sahih dzawil arham itu tidak mewarisi dan tidak juga dipulangkan lebihan harta, iaitu dalam keadaan bilamana urusan baitulmal ditadbir dengan baik dengan diperintah oleh pemimpin yang adil."
Di dalam kitab Al-Mawarith fi Al-Syariah Al-Islamiyyah fi Dhauil Kitab wa Al-Sunnah, karangan Al-Syeikh Muhammad Ali Al-Sobuni, cetakan kelima, percetakan Al-Sobuni, tahun 1407H/1987M menyatakan, pendapat Imam Malik dan Imam Syafi'e bahawa dzawil arham atau para kerabat tidak berhak mendapat waris. Lebih jauh mereka mengatakan bahawa bila harta pusaka bagi waris yang tidak ada ashabul furudh atau 'asabah yang mengambilnya, maka hendaklah dilimpahkan kepada Baitulmal kaum muslimin untuk disalurkan demi kepentingan masyarakat Islam pada umumnya. Dengan demikian, tidak dibenarkan jika harta tersebut diberikan kepada dzawil arham. Di antara mereka yang berpendapat demikian ialah Zaid bin Thabit r.a. dan Ibnu Abbas r.a. dalam sebahagian riwayat darinya.
Dalil yang dijadikan landasan oleh Imam Malik dan Syafi'e ialah:
1.Asal pemberian hak waris atau asal penerimaan hak waris adalah dengan adanya nas syar'ie dan qat'ie dari Al-Qur'an atau Al-Sunnah. Dalam hal ini tidak ada satu pun nas yang pasti dan kuat yang menyatakan wajibnya dzawil arham untuk mendapat waris. Jadi, bila kita memberikan hak waris kepada mereka (dzawil arham) bererti kita memberikan hak waris tanpa berpandukan kepada dalil yang pasti dan kuat. Hal seperti ini menurut syariat Islam adalah batil.
Rasulullah S.A.W. ketika ditanya tentang hak waris ibu saudara baik dari sebelah bapa ataupun ibu, baginda menjawab: "Sesungguhnya Jibril telah memberitahu kepadaku bahawa dari keduanya tidak ada hak menerima waris sedikit pun."
Memang sangat jelas betapa dekatnya kekerabatan saudara perempuan bapa ataupun saudara perempuan ibu dibandingkan kerabat lainnya. Maka jika keduanya tidak berhak untuk menerima harta waris, kerabat lain pun demikian. Sebabnya tidak mungkin dan tidak dibenarkan kita memberikan hak waris kepada kerabat lain, sedangkan ibu saudara tidak layak mendapatkannya. Berdasarkan kaedah fiqh ianya dikenali sebagai tarjih bilaa murajjih yang bererti batil.
3.Harta peninggalan, bila ternyata tidak ada ahli warisnya secara sah dan benar, baik dari ashabul furudh ataupun para 'asabah bila diserahkan ke Baitulmal akan dapat mewujudkan kemaslahatan umum, sebab umat Islam akan ikut merasakan faedah dan kegunaannya. Namun sebaliknya, bila diserahkan kepada kerabatnya, maka kegunaan dan faedahnya akan sangat minimum, dan hanya kalangan mereka saja yang merasakannya. Padahal dalam kaedah usul fiqh telah ditegaskan bahawa kemaslahatan umum harus lebih diutamakan daripada kemaslahatan peribadi.
Berdasarkan undang-undang negara, ia juga telah diperuntukkan di bawah Seksyen 13(1), Akta Pusaka Kecil (Pembahagian) 1955 iaitu antara lain menyebut, "Dengan syarat jika ada undang-undang bertulis yang berkuat kuasa berhubungan dengan Baitulmal, Pentadbir Tanah hendaklah sebelum membahagikan apa-apa bahagian harta pusaka si mati beragama Islam, memuaskan dirinya bahawa apa-apa bahagian harta pusaka yang kena dibayar kepada Baitulmal telah dibayar sewajarnya atau peruntukan sesuai telah dibuat bagi pembayarannya."
Manakala secara praktisnya di Selangor, ia telah diperuntukkan di bawah Seksyen 5(4), Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 iaitu, "Majlis hendaklah mempunyai kuasa untuk bertindak sebagai wasi sesuatu wasiat atau sebagai pentadbir harta pusaka seseorang si mati atau sebagai pemegang amanah mana-mana amanah."

Sunday, December 6, 2015

Sebab-sebab Isteri Boleh Menuntut Fasakh

Menurut Akta Undang-Undang Keluarga Islam (WP) 1984.

Seksyen 52 AUKI (WP) 1984

1. Isteri tidak mengetahui keberadaan suami (7 tahun lebih)
2. Suami tidak bagi nafkah (tempoh 3 bulan ).
3. Suami dihukum penjara 3 tahun atau lebih.
4. Suami tak beri nafkah batin, tanpa sebab yang munasabah (selama tempoh 1 tahun)
5. Suami mati pucuk.
6. Suami gila (2 tahun)/ penyakit kusta/penyakit kelamin yang boleh berjangkit.
7. Isteri yang dikahwinkan oleh wali mujbir sebelum baligh. Kemudian menolak perkahwinan itu           sebelum 18 tahun. Dia belum disetubuhi.
8. Penganiyaan berikut:
    a. Lazim menyakiti isteri / kehidupan yang menderita.
    b. Berkawan dengan perempuan jahat
    c. Cuba memaksa isteri hidup secara lucah.
    d. Melupuskan harta isteri atau halang isteri menggunakan hartanya.
    e. menghalang isteri menjalankan kewajiban agama.
    f. Tidak adil dalam penggiliran (poligami)
9.   Isteri belum disetubuhi dalam tempoh 4 bulan
10. Isteri tidak setuju berkahwin atau perkahwinan tidak sah
11. Masalah mental

Thursday, January 29, 2015

PERSOALAN TENTANG PENAMA KWSP

Seorang bukan Islam meletakkan penama seorang rakan muslim dlm akaun kwsp. Individu bukan Islam itu meninggal dunia. KWSP keluarkan wang kepada rakannya yang Muslim.

Apa patut rakannya buat dengan duit kwsp tersebut?

Patutkah dia memulangkan balik kepada keluarga simati (bukan Islam) atau gunakan wang tersebut?

Jawapan :

Penamaan Bagi Ahli Orang Islam

1. Bagi ahli yang beragama Islam, orang yang dinamakan hanya bertindak sebagai wasi/pentadbir (administrator) yang bertanggungjawab untuk mengagihkan simpanan mengikut Hukum Faraid kepada waris-waris ahli yang berhak.

Penamaan Bagi Ahli Bukan Islam

2. Penama adalah merupakan penerima mutlak (benefisiari) kepada simpanan ahli yang meninggal dunia.

Yang penting ahli (pemilik akaun) itu Islam atau Bukan Islam.

Sunday, May 25, 2014

FARAID DAN HARTA SEPENCARIAN

FARAIDH:
Bahagian-bahagian yang telah ditetapkan oleh Hukum Islam bagi ahli waris.
   
ILMU FARAIDH:
Ilmu mengenai cara pembahagian harta pusaka yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia kepada orang-orang yang berhak menerimanya.

12.2    BAHAGIAN-BAHAGIAN FARAID WARIS UTAMA

Suami                         ¼ (ada anak),1/2 (tiada anak)            
Isteri                            1/8 (ada anak), ¼ (tiada anak)
Bapa                           1/6
Ibu                               1/6
Anak (P)                      ½ (jika seorang), 2/3 (jika lebih dari seorang)
Anak Lelaki                Asabah (menghabiskan baki harta)

Ringkasan
v  Apabila kita melihat bahagian isteri, sekiranya suaminya meninggal dunia tanpa anak maka bahagian isteri adalah ¼ bahagian,
v  Sekiranya mereka mempunyai anak maka isteri akan mendapat 1/8 bahagian.
v  Sekiranya suami tersebut berkahwin lebih dari seorang maka isteri-isteri tersebut akan berkongsi secara sama rata.

Contoh:

Pada tahun 2000 Ali berkahwin dengan Siti dan dikurniakan 2 orang anak lelaki dan seorang anak perempuan. Ali masih mempunyai ibu dan ayah yang masih hidup. Ali meninggal dunia akibat kemalangan jalanraya pada bulan Januari 2013. Ali meninggalkan asset sebanyak RM150,000 sahaja.

Berikut adalah bahagian-bahagian faraid waris-waris:

Waris                                      Bahagian                                          Jumlah wang (RM)
Ibu                                          -           1/6                                                       25,000
Bapa                                      -           1/6                                                       25,000
Anak Lelaki  1                       -           13/60                                                  32,500
Anak Lelaki 2                        -           13/60                                                  32,500
Anak Perempuan                 -           13/120                                                16,250
Isteri                                        -           1/8                                                      18,750

Melihat kepada bahagian faraid di atas dapat kita simpulkan bahawa:

Bahagian isteri agak kecil berbanding waris-waris yang lain. Oleh sebab itu apabila anda sudah mengetahui bahagian isteri yang kecil, maka di sinilah pentingnya perancangan harta dengan menyediakan deklarasi harta sepencarian dapat diberikan kepada isteri agar isteri mendapat bahagian yang lebih.
Bagi isteri yang kematian suami dalam keadaan suami tidak menyediakan deklarasi harta sepencarian, maka isteri patut menuntut bahagian harta sepencarian untuk membolehkan isteri mendapat bahagian yang lebih. Dalam kes di atas keadaannya akan berbeza jika isteri mendapat bahagian harta sepencarian. Kita andaikan isteri mendapat ½ bahagian harta sepencarian.


Berikut adalah bahagian-bahagian faraid waris-waris selepas di tolak bahagian harta sepencarian ½ bahagian:

Waris                                      Bahagian                              Jumlah wang (RM)
Ibu                              -           1/6                                                       12,500
Bapa                           -           1/6                                                       12,500
Anak Lelaki  1           -           13/60                                                  16,250
Anak Lelaki 2            -           13/60                                                  16,250
Anak Perempuan    -           13/120                                                  8,125
Isteri                            -           1/8                                                        9,375   + 75,000

RM75,000 adalah ½ bahagian harta sepencarian dicampur dengan bahagian faraid maka isteri mendapat jumlah RM84,375-00

12.3    KADAR FARAID ISTERI BAGI SUAMI BERPOLIGAMI

Jika suami beroligami, maka bahagian faraid di atas iaitu RM9,375-00 perlu dibahagi dua, tiga atau empat engikut bilangan isteri. Ianya tidak akan mengubah bahagian waris-waris yang lain.


Mana-mana isteri yang merasakan bahawa suami ada membeli asset semasa berkahwin dengannya maka isteri tersebut boleh menuntut harta sepencarian dengan mengemukakan bukti dan saksi-saksi semasa suami memohon untuk berpoligami atau mengesahkan pernikahan jika suami telah bernikah di luar negara.

Thursday, February 20, 2014

Perjalanan Ke Perth Uruskan Harta Pusaka Pelanggan

Assalamualaikum

Testing, testing, testing..

Dah lama tidak menulis dalam blog ini kerana kesibukan tugas harian sebagai peguam. Memang benar kalau kita tidak melapangkan masa sudah tentu tiada masa. Errmm, salah sendiri la, no excuse.

Nantikan posting saya berserta gambar2 di Perth untuk tatapan.

Sekian Wassalam.

Friday, December 28, 2012

Wasiat Dalam Masyarakat Islam


Rata-rata rakyat Malaysia terutamanya yang beragama Islam hari ini kurang pengetahuan tentang wasiat. Wasiat sering disalahertikan di mana ramai yang beranggapan wasiat adalah kata-kata atau pesanan seseorang mengenai hartanya sebelum meninggal dunia.
Sebenarnya, wasiat adalah dokumen bertulis yang mengandungi ikrar ataupun hajat seseorang yang dibuat ketika hayatnya ke atas harta atau manfaatnya untuk dilaksanakan selepas kematiannya.
Masyarakat Islam harus sedar bahawa penulisan wasiat bukanlah bermatlamat untuk menidakkan hukum faraid. Penulisan wasiat bertujuan memudahkan proses pentadbiran dan pengagihan harta pusaka dan sekali gus nasib waris-waris dapat dipelihara.
Berikut adalah antara masalah-masalah yang kerap timbul akibat ketiadaan wasiat:
a) Proses pengagihan harta pusaka berlarutan sehingga bertahun-tahun
b) Nasib waris-waris tidak terbela khususnya anak-anak yang berumur 18 tahun ke bawah
c) Suami / isteri tidak mendapat bahagian harta sepencarian
d) Hutang tertunggak
e) Proses perundangan yang menyulitkan waris-waris
f) Hubungan kekeluargaan di kalangan waris-waris terjejas
g) Manipulasi terhadap harta pusaka
h) Perniagaan tidak dapat diteruskan
Manakala berikut adalah senarai individu-individu yang perlu membuat wasiat:
a) Anak
b) Suami / Isteri
c) Individu yang tiada anak
d) Individu yang mempunyai anak di bawah 18 tahun
e) Individu yang mempunyai anak tiri / angkat
f) Individu yang hanya mempunyai anak perempuan
g) Ibu / Bapa tunggal
h) Pemilik saham syarikat
Ramai yang masih berandaian bahawa harta-harta seseorang akan secara automatik diagihkan kepada wars-waris setelah berlaku kematian. Tetapi malangnya, pelbagai proses yang kompleks perlu dilalui oleh waris-waris sebelum harta peninggalan dapat diagihkan. Mengikut perangkaan Amanah Raya Berhad (ARB), harta pusaka kira-kira bernilai RM15 bilion ketika ini tidak dapat diagihkan dan terbeku disebabkan masalah perwarisan. Harta-harta tersebut sebenarnya boleh dimanfaatkan oleh waris-waris yang sah dan layak sekiranya wujud wasiat.
Individu-individu yang perlu membuat wasiat tidak semestinya yang kaya-raya. Dengan hanya berhartakan contohnya RM5000.00, seseorang itu perlu juga membuat wasiat sama ada harta itu berupa harta alih seperti akaun simpanan atau harta tak alih seperti tanah. Tiada sesiapa yang mahu waris-warisnya bersusah-payah turun naik mahkamah dan sebagainya semata-mata untuk mendapatkan harta peninggalan mahupun dalam usaha melunaskan hutang-hutang si mati.
Nafsu dan perasaan manusia terlalu rumit untuk diramalkan. Keadaan keluarga yang harmoni pada hayat kita boleh bertukar menjadi haru-biru dan berpecah-belah disebabkan kelemahan pentadbiran ataupun perebutan harta peninggalan kita. Justeru itu, ingin ditekankan di sini bahawa, melalui penulisan wasiat, pelbagai komplikasi jangka panjang mahupun jangka pendek boleh dielakkan selain menjamin kesejahteraan institusi kekeluargaan.
Sabda Nabi S.A.W:
Harta dunia adalah milik Allah S.W.T, kita hanyalah sebagai pemegang amanah yang dipertanggungjawabkan untuk menguruskan dan mentadbirnya sebaik mungkin mengikut syariat Islam.
Kini, dokumen wasiat anda boleh dibuat pada bila-bila masa tanpa perlu melantik peguam. Anda juga tidak perlu risau kerana wasiat anda akan disimpan oleh ARB dan boleh diubahsuai mengikut kesesuaian status semasa anda. Dan yang paling penting kos untuk menyediakan dokumen wasiat anda adalah sangat rendah. Individu-individu juga boleh membuat pembayaran secara ansuran semaksimum 10 bulan.
Terdapat beberapa pakej menarik yang boleh dipilih oleh individu-individu dalam penulisan wasiat. Secara umum, berikut adalah kandungan-kandungan yang terdapat dalam dokumen wasiat mengikut kehendak seseorang individu:
a) Informasi Mengenai Pewasiat seperti nama & alamat
b) Pengisytiharan Sihat akal fikiran dan tubuh badan serta faham tentang kesan wasiat
c) Pelantikan wasi dan wasi pengganti
d) Tanggungjawab wasi dan pemegang amanah di dalam pelunasan hutang dan mengutip aset si pewasiat
e) Siapa tahu tentang kedudukan aset dan liabiliti
f) Pengisytiharan harta sepencarian
g) Pengekalan harta pusaka
h) Cara pembahagian harta pusaka
i) Kebolehasingan (severability)
j) Pelantikan penjaga sah anak-anak
k) Yuran pelajaran anak-anak di IPTS atau IPTA
l) Perwarisan perniagaan
m) Penjelasan belanja pengebumian
n) Penjelasan belanja pentadbiran pusaka
o) Peranan wasi untuk waris tanpa hadir
p) Peranan wasi di dalam pelupusan aset jika wujud pertelingkahan
q) Persepakatan waris-waris
r) Peringatan untuk semua
s) Waris bertakwa kepada Allah S.W.T
t) Permohonan ampun dan maaf dari ahli keluarga dan waris
Tahukah bahawa setelah kematian anda, harta-harta seperti akaun semasa, akaun simpanan di Tabung Haji, ASB, KWSP dan sebagainya akan terbeku dan kebiasaannya waris-waris terpaksa menunggu sehingga beberapa tahun sebelum harta-harta itu dapat diagihkan? Janganlah berlengah lagi dalam melindungi harta anda dan orang-orang yang anda sayangi walaupun anda masih muda. Jangan tinggalkan mereka dengan masalah kewangan ditambah pula dengan prospek sistem perundangan yang menyulitkan. 
Source: Mutiara Johor Corporation

Friday, August 24, 2012

IANYA BELUM LAGI HUJAN KETIKA NABI NUH MEMBINA BAHTERANYA


AMANAH SEBAGAI INSTRUMEN PERANCANGAN HARTA

AMANAH bermaksud kepercayaan atau keyakinan yang diletakkan atas bahu seseorang yang melakukan sesuatu perkara kepada anda. Dalam Islam ianya disebut amanah. Nabi Muhammad SAW sendiri adalah orang yang paling amanah sehinggakan beliau digelar 'Al-Amin'. Beliau juga mendapat kepercayaan orang Yahudi untuk menyimpan baju besi mereka kepada Rasulullah saw.

Dari sudut perancangan harta ianya adalah satu 'tool' atau alat perancangan harta yang begitu powerful bagi melicinkan proses perwarisan harta kepada orang yang anda hajati.

Amanah ini mempunyai beberapa kelebihan, secara ringkasnya saya senaraikan dibawah ini:

1. Sebagai perlindungan ketika berlaku ketidakupayaan.

Jika berlaku sesuatu berlaku sesuatu yang tidak diingini kepada anda seperti kurang upaya, lumpuh, cacat  anggota kekal dan sebaginya pemegang amanah akan menguruskan dan membahagikan aset anda mengikut kehendak dan arahan anda.

2. Mengelakkan Permohonan Probet

Apabila seseorang telah memindahmilik hartanya kepada pemegang amanah, ianya bukan lagi asetnya yang perlu diselesaikan melalui proses permohonan suratkuasa atau faraid di Mahkamah. Pemegang Amanah boleh terus memindahkan asetnya kepada benefisiari (penerima hartanya) apabila syarat-syarat amanah itu dipenuhi seperti selepas kematiannya atau selepas warisnya mencecah umur 18 tahun atau apa-apa syarat yang lain yang termaktub didalam Suratikatan Amanah.

3. Perlindungan dari tindakan undang-undang

Aset-aset yang diletakkan sebagai amanah akan dilindungi undang-undang dari tindakan undang-undang dari pemiutang, cukai, rakan kongsi atau ahli keluarga yang tidak berpuas hati. Simple reason adalah ianya bukan lagi milik pemilik asal aset tersebut.

Sesetengah profesional seperti doktor dan peguam, telah menyediakan dokumen amanah sebagai usaha melindungi daripada tindakan mahkamah bagi tuntutan bagi kerugian atau kecuaian yang berlaku. Jika anda seorang pakar bedah telah tersalah bedah yang mengakibatkan kecacatan anggota kekal, jika diambil tindakan undang-undang bernilai jutaan ringgit sudah tentu akan menghabiskan aset anda. Tapi jika anda membuat amanah lebih awal harta tersebut tidak akan diganggu. Ianya dilindungi undang-undang walaupun pada hakikatnya anda masih menikmati harta tersebut. He he..

4. Perancangan Harta dan Perwarisan Keluarga

Amanah dapat memberi manfaat kepada ahli keluarga termasuk generasi masa depan tanpa perlu memindahkan harta terus kepada waris. Ianya juga boleh menyediakan penjagaan jangka masa panjang bagi  anak-anak kurang upaya atau saudara mara yang tidak tahu menguruskan harta. Ianya juga dapat melindungi dari kerugian atau keborosan ahli waris lain yang bersifat pengikis harta.

5. Pengurusan Aset Yang Lebih Baik

Amanah dapat disatukan dibawah satu aset yang berbeza sifatnya dan memudahkan penyimpanan rekod dan memudahkanpentadbiran dan lapuran.

6. Kerahsiaan

Amanah dapat mengekalkan kerahsiaan dari sudut kepemilikan harta dan bagaimana ianya diuruskan. Tidak ada siapa yang tahu jika rumah banglo mewah anda telah dipindahmilik kepada pemegang amanah bagi pihak waris anda atau kereta mewah anda telah menjadi milik orang lain walaupun anda masih menggunakannya. Ada yang menanti "bilalah orang tua ni nak mati...boleh aku dapat hartanya juga..." tapi hakikatnya hartanya telah menjadi milik orang lain.

7. Kos Guaman 

Amanah dapat mengelakkan kos pertikaian di Mahkamah jika ada pihak-pihak yang mencabar peruntukan yang anda buat seperti mewasiatkan harta tidak mengikut hukum syara'..walaupun waris-waris anda akur pada masa anda hidup...tapi selepas mati ada yang protes kerana wasiat yang anda buat tidak adil...

Akhir kata AMANAH adalah satu mekanisma paling sukar dicabar di Mahkamah berbanding instrumen Perancangan Harta yang lain, namun ianya tidak boleh digunakan mengikut hawa nafsu seperti mengabaikan waris-waris yang berhak dan diletakkan atas nama orang lain yang tidak memberi apa-apa sumbangan kepada anda...hanya kerana anda baru kenal dan dia isteri muda yang cantik...yang pandai mengikis harta anda tanpa anda sedari...he he.

Wallahu Alam.
TJ